Dotacje na badania i rozwój

08 May Dotacje na badania i rozwój

 


 

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, tzw. SZYBKA ŚCIEŻKA, Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, konkurs ogólnokrajowy.

 
 
Kto może aplikować o dotację?

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (w IV kw. 2015 planowany jest nabór dla firm dużych).

Charakter projektu ubiegającego się o dofinansowanie

Konkurs przewiduje dofinansowanie projektów realizowanych przez przedsiębiorców, polegających na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, składających się z badań przemysłowych i/ lub prac rozwojowych. Badania nakierowane muszą być na opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów, usług i procesów oraz osiągnięcie gotowości do ich skomercjalizowania (innowacyjność produktowa lub procesowa). Przedmiot projektu musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Koszty podlegające dofinansowaniu

Realizacja projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe.

Wielkość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania to 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe.

 

„Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”, poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie ogólnokrajowe.

 
 
Kto może aplikować o dotację?

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw mikro, małych, średnich i dużych.

Charakter projektu ubiegającego się o dofinansowanie

Konkurs przewiduje dofinansowanie projektów, polegających na przeprowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych, zmierzających do weryfikacji nowych rozwiązań produkcyjnych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (wytworzenie instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej). Dofinansowaniem objęte zostaną wydatki niezbędne do przeprowadzenia szeregu prac rozwojowych, w celu opracowania instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej, która w dalszym postępowaniu umożliwi realizację procesu komercjalizacji nowej technologii. Projekty muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Koszty podlegające dofinansowaniu

Koszty kwalifikowane do wsparcia: zakup usług badawczych, również zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o ile są one niezbędne do realizacji projektu. Minimalna wartość projektu: 5 mln zł dla firm MSP oraz 20 mln zł dla firm dużych.

Wielkość dofinansowania

Intensywność wsparcia: 25-60% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.