Dotacje na zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych

08 May Dotacje na zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych


 

Dotacje dla innowacyjnych MŚP, PODDZIAŁANIE 1.6.2 regionalnego PROGRAMU OPERACYJNEGO województwa kujawsko-pomorskiego 2014-2020.

 

Kto może aplikować o dotację?

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich działających lub zamierzających działać na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Charakter projektu ubiegającego się o dofinansowanie

Konkurs przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących wdrożenia do firmy wyników prac badawczo-rozwojowych. Technologia ta musi pozwolić na wytworzenie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów/ usług/ procesów w stosunku do tych, wytwarzanych już w danej branży (minimum na rynku regionalnym).

Koszty podlegające dofinansowaniu

Główne koszty kwalifikowane to zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych budowa lub zakup nieruchomości budynkowych.

Wielkość dofinansowania

Intensywność wsparcia: do 55%, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 50 mln EURO.

 

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE, PODDZIAŁANIE 3.2.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, KONKURS OGÓLNOKRAJOWY.

 

Kto może aplikować o dotację?

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.

Charakter projektu ubiegającego się o dofinansowanie

Konkurs przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących wdrożenia do firmy nowej technologii produkcji. Technologia ta musi pozwolić na wytworzenie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów/ usług/ procesów w stosunku do tych, wytwarzanych już w danej branży na rynku krajowym. Nowa technologia produkcji może zostać zakupiona w ramach projektu, a następnie wdrożona (za pomocą zakupionych maszyn) lub też firma może dokonać wdrożenia własnej (opracowanej przez siebie) technologii produkcji.

Koszty podlegające dofinansowaniu

Główne koszty kwalifikowane to zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej), budowa lub zakup nieruchomości budynkowych.

Wielkość dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania: 6 mln zł; Intensywność wsparcia: do 70% w zależności od województwa i wielkości przedsiębiorstwa.

 

BADANIA NA RYNEK, PODDZIAŁANIE 3.2.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, KONKURS OGÓLNOKRAJOWY.

 

Kto może aplikować o dotację?

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.

Charakter projektu ubiegającego się o dofinansowanie

Konkurs przewiduje dofinansowanie projektów realizowanych przez przedsiębiorców, polegających  na wdrożeniu do życia gospodarczego wyników prac badawczo – rozwojowych (uruchomienie  pierwszej produkcji produktów, bazując na wynikach prac B+R). Dofinansowaniem objęte zostaną  wydatki niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych przeprowadzanych przez  przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie, wskazujących na możliwość ich opłacalnego wykorzystania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Celem wdrożenia wyników  prac B+R oraz efektem projektu musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Projekt musi wypisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje1.

Koszty podlegające dofinansowaniu

Przede wszystkim koszty zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych oraz  wartości niematerialnych i prawnych, koszty zakupu/ budowy nieruchomości.

Wielkość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln zł.