Ochrona danych osobowych

klauzula informacyjna dla Naszych klientów

Szanowni Państwo:

„MSP Invest” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim zwana dalej „MSP Invest” przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych wymaganą normą prawną pochodząca z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które jest stosowane w Polsce od dnia 25 maja 2018 r.

MSP Invest informuje, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest „MSP Invest” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 86-050 Solec Kujawski ul. Kujawska 3C/23 NIP 953-264-26-37.

2) Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO”. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.

3) Macie Państwo prawo do żądania od MSP Invest dostępu do treści swoich danych osobowych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.

4) Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

5) Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie. Możliwe jest także, że zgodnie z przepisami prawa MSP Invest będzie uprawniona do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.

6) Państwa dane przetwarzane będą w następujących celach:

  • Wykonywania czynności handlowych; realizacja umów handlowych na przygotowanie wniosków o dofinansowanie środkami unijnymi przedsięwzięć inwestycyjnych, na podstawie ogłoszonych konkursów programów operacyjnych i wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa;
  • Wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem za usługi zrealizowane przez MSP Invest, zgodnie z zawartą pomiędzy Państwem a MSP Invest umową handlową

7) MSP Invest przetwarzać będzie wyłącznie dane osobowe zawarte w umowie przygotowania wniosków na pozyskanie środków i dołączonych do nich dokumentów oraz pozyskanych z ogólnie dostępnych aplikacji i stron internetowych min. ceidg i ems.ms.gov.pl. Obejmuje to np. imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, adres email, stanowisko, nr telefonu.

8) Państwa dane osobowe przekazywane będą:

  • Podmiotom prawnym będących instytucjami zarządzającymi w ramach poszczególnych programów operacyjnych,


9) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również:

  • jednostki kontrolujące
  • podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia.


10) Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11) Państwa dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez MSP Invest rozwiązań, a także wyrażonej przez Państwa zgód oraz oświadczeń.

W przypadku:

  • zgody – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, do czasu odwołania
  • umowy – przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz okres potrzebny do rozliczenia tej umowy, a także po okresie obowiązywania umowy, do momentu przedawnienia się tych roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów dot. zasobów archiwalnych


12) Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędnym do realizacji celów umowy handlowej

13) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

14) MSP Invest poprzez przekazanie niniejszej informacji realizuje obowiązek prawny.

W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje Zarząd MSP Invest Sp. z o.o w Solcu Kujawskim. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z MSP Invest pocztą elektroniczną na adres: biuro@mspinvest.pl

Kontakt

MSP Invest Sp. z o.o.

ul. Kujawska 3c/23

86-050 Solec Kujawski

 

607 826 526

 

 730 999 395

 

biuro@mspinvest.pl